Privacy Policy

Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale mele, Ana Maria Ciolacu, ca deținător și administrator al blogului Just Love Cookin’, cu sediul în Bologna / Italia.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.justlovecookin.com , numită în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu fac nimic cu unele date personale, după cum puteți vedea în subcapitolul III de mai jos.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies. În acest caz, eu nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci doar văd concluzii statistice despre traficul de pe blog.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar le colectez, nu le prelucrez suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului.

Dacă postați comentarii pe Site, eu prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • nume de utilizator: este colectat, dar nu fac nimic cu el dincolo de a-l folosi ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
 • adresa de email: este colectată și o utilizez pentru a vedea câte comentarii aveți în total pe blog. În rest, nu fac nimic cu ea, nu o dau altora, nu vă trimit emailuri fără vă cere acordul, nu vă înscriu pe liste de emailing.

Două excepții: dacă bifați să primiți notificări de răspuns la comentariile voastre, Site-ul vă va trimite automat emailuri de notificare, iar dacă ați comentat ca metodă de înscriere la un concurs și ieșiți câștigători la tragerea la sorți, atunci vă voi trimite chiar eu un email pentru a vă informa de acest lucru și despre cum puteți intra în posesia premiului.

 • adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar eu nu o prelucrez suplimentar dincolo de colectarea ei.

Temei: colectarea lor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma de blogging pe care este construită Site-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, eu voi prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Cum spuneam anterior, nu dezvălui datele voastre personale nimănui și nici nu vă înscriu fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări.

Probabil că singura ocazie cu care aș dezvălui cuiva datele personale ar fi dacă încălcați Termenele și condițiile blogului și dacă mi le cere poliția sau altă autoritate din domeniu.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei Go Daddy Operating Company, LLC, cu sediul in Scottsdale / Arizona, unde se află toate fișierele blogului și baza de date a acestuia. Go Daddy este o companie internațională ce oferă servicii de tip big data și are sedii în toata lumea, iar Site-ul justlovecookin.com este găzduit pe servere din Statele unite ale Americii.

Go Daddy are serverele găzduite în data centere securizate. Puteți afla mai multe despre cum prelucrează și securizează datele personale citind privacy policy-ul lor.

Eventualele backup-uri ale blogului le stochez în propriul PC de acasă și online pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României, dar voi face acest lucru către state din Uniunea Europeană.

Dacă voi muta în viitor hostingul Site-ului către alt furnizor, voi alege unul cu data center în Uniunea Europeană. Eventualele backup-uri ținute online vor fi ținute tot pe servere din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ana Maria Ciolacu, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@justlovecookin.com

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Citiți și Politica de Cookies și Termenele și condițiile Site-ului. Ultimul update: 24 mai 2018.

 

 

Privacy Policy

1. General information

The privacy of your personal data is one of my main concerns, Ana Maria Ciolacu, as the owner and manager of the Just Love Cookin’ blog, based in Bologna / Italy.

This page is intended to inform you about the processing of your personal data in the context of using the www.justlovecookin.com website,
hereinafter referred to as the “website”.

2. Categories of processed personal data

Processing means also collecting the data, even if we don’t do anything with the personal data, as you can see in subchapter III below.

By accessing this website, the following personal data are processed:

    IP and the used browser.

By commenting on this website, the following personal data is processed:

    Username.
    Email Address.
    The website address of the commenting person.

If you post on the website other personal data, on your own initiative, then they will also be collected as a comment.

This website uses traffic monitoring services, but these are done through cookies,
the use of which is described on the Cookies Policy page. In this case, I do not process personal data from visitors,
but I only see statistical conclusions about blog traffic.

 
3. The purposes of the data processing

If you are a visitor to the website, I process your personal data as follows:

    IP and used browser: I only collect them, do not process them in any other way.

The data collection is automatically made by the website server’s operating system,
without any control from me. The server generates a log file that passes all of this data along with the time of accessing the website.
If you do not want this data to be collected, it becomes impossible to access the Site.

If you post comments on the Site, I process your personal data as follows:

    user name: it is collected, but I do nothing with it, excepr using it as a form of addressing the person in a possible answer.
    email address: it is collected and I use it to see how many comments you have in total on your blog.
Otherwise, I do not do anything with it, I do not give it or sell it to third parties, I do not send emails without your permission, I do not enroll you on emailing lists.

Two exceptions: If you choose to receive notifications when someone replies your comments, the website will automatically send you notification emails.

    website address of the commenting person: it can be optionally entered when you leave a comment, but I do not process it further beyond collecting it.

Their collection is mandatory because of the way WordPress works, the blogging platform on which the site is built. You can not comment without leaving an email.
You express your consent for your data to be collected when you fill in the data and press the Comment and Send button. If you refuse to leave this personal data,
you can’t leave a comment on the website.

By posting comments or transmitting publicly personal data to the website, then data will be collected but not processed beyond that point.
Please note that a comment posted on the website may be viewed by any visitor, so liability for their content and any personal data disclosed therein is yours entirely.

4. For how long we process your data

As a matter of principle, I will process your personal data for as long as is necessary to achieve the above mentioned processing goals.

5. Disclosure of personal data

As I said before, I do not disclose your personal data to anyone, nor do I add you to mailing lists or other communications.

The only reason I would disclose your personal data would be if you violate the Blog Terms and Conditions and if the police or other authority asks for it.

6. Storage of personal data

The above-mentioned personal data is stored by Go Daddy Operating Company, LLC, based in Scottsdale / Arizona, where all the website’s files and database are located.
Go Daddy is an international company offering large data services and has offices around the world, and the justlovecookin.com site is hosted on servers in the
United States of America.

Go Daddy has servers hosted in secured data center. You can learn more about how they process and secure their personal data by reading their privacy policy.

Any website backups are stored in my personal computer inside the European Union.

7. Transfer of personal data

Personal data provided to the website may be transferred outside of Italy.

If I will change the hosting service in the future, I will choose one with a data center inside the European Union. Any backups kept online will also be held on
servers in the European Union.

8. Your rights

Under the conditions set out in the legislation on the processing of personal data, you have the following rights:

    the right to be informed, the right to receive details of the processing activities carried out by Ana Maria Ciolacu as described in this document;
    the right of access to data, ie the right to obtain confirmation from the website administrator regarding the processing of personal data,
as well as details of the processing activities such as the way the data are processed, the purpose of the processing, the recipients or categories of data recipients, etc .;

the right to rectification, ie the right to obtain the rectification of inaccurate personal data, as well as the completion of incomplete data,
without undue delay by the website Administrator; The rectification / completion shall be communicated to each recipient to whom the data were transmitted, unless this proves impossible or involves disproportionate efforts.
the right to delete the data without undue delay (‘the right to be forgotten’) if one of the following applies:

        they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed;
        if consent is withdrawn and there is no other legal basis for processing;
        if the data subject opposes processing and there are no legitimate reasons to prevail;
        where personal data has been processed unlawfully;
        if personal data has to be deleted for compliance with a legal obligation;
        personal data has been collected in connection with the provision of information society services in accordance with Union or national law under which the operator is located.

It is possible that, following the request for data deletion, the Site Administrator will anonymize this data (thus depriving it of its personal character) and continue
processing it for statistical purposes under these conditions;

    the right to restrict the processing to the extent that:
        the person disputes the accuracy of the data for a period that allows verification of the correctness of the data;
        processing is illegal and the data subject opposes the deletion of personal data, but instead calls for restrictions on their use;
        the operator no longer requires personal data for processing, but the data subject requests them to find, exercise or defend a right in court;
or the data subject opposed to processing (other than direct marketing) for the period of time to verify that the legitimate rights of the operator prevail over the data subject’s.

the right to data portability, respectively (I) the right to receive personal data in a structured way, commonly used in an easy-to-read format, and (II) the right to have such data
transmitted by the administrator of the website to another data operator, provided that the conditions provided by law are met;
    the right to object – in respect of processing activities may be exercised by submitting a request as indicated below;
        at any time, for reasons related to the particular circumstances of the data subject, that the data that is intended to be processed under the legitimate interest of the
Website Administrator or the public interest, unless the Site Administrator can demonstrate that they have legitimate and compelling reasons which justify the processing
and which prevails over the interests, rights and freedoms of the data subject or that the purpose is to establish, exercise or defend a right in court;
    the right not to be subject to an automatic individual decision, that is to say, the right not to be the subject of a decision taken solely on the basis of automated processing,
including profiling, which produces legal effects concerning the data subject or affects it significantly.
    the right to address to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing or to the competent courts, if you consider it necessary.

For any additional questions about how personal data is processed and exercising the above mentioned rights, please email: contact@justlovecookin.com

The site uses cookies. Read the Cookies Policy and the Site Terms and Conditions. Last update: May 24, 2018.

 

(Visited 229 times, 1 visits today)